Về chúng tôi

bởi Tun Vit
Phan Ngọc Nữ
Nuly - Founder Nuly Ventures
Nguyễn Đình Nguyên
Thạc Sĩ Kinh Tế, Cố Vấn
Titus
Thạc sĩ Tài Chính. Đại Học Kinh Tế HCM